İş Fırsatları

Ar – Ge

Nakliye Operasyon / İhr.

Bilgi – İşlem

Nakliye Operasyon / İth.

Denizyolu Kargo

Pazarlama / Satış

Depo – Dağıtım /

Santral

Finans

Stajyer

Gümrük Operasyon

Şoför

Havayolu Kargo

Tahsilat

İnsan Kaynakları

Tır – İşletme

Kademe – Bakım

Tır – Kambiyo

Kurye

Yönetici Asistanı

Muhasebe

Yurt içi Operasyon

Müşteri Temsilcisi
 

Son zamanlara kadar, top­lumda sadece "taşıma" ve "taşıma­cılık" olarak algılanmakta olan Lo­jistik, kısaca, "müşterilerin ihtiyaç­larını karşılamak üzere, ham mad­denin başlangıç noktasından, ürü­nün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, işlerin, servis hizmetleri­nin, süreçlerin ve bilgi akışının ak­samadan, etkili ve verimli bir şekil­de, her iki yöne doğru taşınması, çalışması ve depolanmasının, planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve bütün bu süreçlerin sürdü­rülebilirliğinin sağlanması" şeklin­de tanımlanabilecek oldukça geniş ve entegre bir çalışma sürecidir. Bu açıdan bakıldığında Lojistik, Te­darik, Üretim, Sevk, Depolama, Paketleme, Taşıma gibi temel Te­darik Zinciri Yönetimi aşamaları, Toplam Kalite Yönetimi, modern iş Geliştirme süreçleri, Bilişim Tek­nolojileri, Müşteri Hizmetleri / iliş­kileri Yönetimi, gibi bir çok bileşeni ile entegre bir sektör olarak büyük önem taşımaktadır.

Lojistik Sektöründe İki Şey Çok Önemlidir: Teknoloji ve İnsan

Nova Lojistik hedefle­rine en verimli biçimde ulaşabilme­ yolunda insanın en önemli rolü oyna­yacağı inancı ile ilk hareket noktası­nın "insan" olduğu bilinci ile hare­ket etmektedir

En son teknolojiyi en iyi kullanabilen, her­hangi bir olayda inisiyatif sahibi, planlamacı ve senkronize çalışabi­len bir İK hedeflemektedir.

Lojistik Sektöründe Çalışmak İsteyen, Lojistik Eğitimi Almalı.

Bu nedenle, Nova Lojistik çalışanla­rın müşterilerine ver­miş olduğu hizmetin kalitesini daha da arttırmalarını sağ­lamak amacıyla, çalıştırdığı insan gücünün gelişi­mini ve mesleki birikimini de arttırma yo­luna git­mektedir.

İşe alım sürecimizin amacı , firmamızın stratejileri doğrultusunda doğru çalışanı doğru zamanda seçmek ve en uygun pozisyona yerleştirmektir.

Hızla gelişen bir sektörde değişimi ve gelişimi yönlendiren Nova Lojistik'te başarılarımızı sizinle beraber paylaşmak istiyoruz. Şirketimize elektronik posta ve bizzat gelerek iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Genel başvurular için özgeçmişinizi nova@novalojistik.com adresine gönderebilirsiniz.

IK Başvuru Formu

Nova Lojistik İletişim
Nova Lojistik WhatsApp
UA-195603873-1