Sektörel Bilgiler

Sektörel Bilgiler

Letter of Credit;

Akreditif(L/C) İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilecek poliçeyi ödeyeceği ya da kabul edeceği konusunda ihracat çıya yaptığı taahhüttür.

 

ATR Belgesi ;
Malların Türkiyeden Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiyeye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan bir belgedir.

 

CE Mark ;
CE İşareti

Bir ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.

 

Cost And Freight;

 CFR : Mal bedeli ve navlun.

 Cost, Insurance,Freight ;

 CIF
 Mal bedeli, sigorta, navlun.

 

Delivered Duty Paid ;

 DDP
 Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim.

 Delivered Duty Unpaid ;
 DDU
 Gümrük resmi ödenmeden teslim.

 

Direct Bill of Lading ;

 Doğru Konşimento

Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento.

Marine Bill of Lading ;

Deniz Konşimentosu

Gemi acentası veya kaptanı tarafından düzenlenerek yükletene verilen, malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde taşınarak gönderilene teslim edileceğini gösteren, malı temsil eden ve üzerinde tasarruf hakkı sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki belge.

 

EUR 1 Document ;
EUR 1 Belgesi

EUR 1 belgesi Türkiyenin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir – çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge.

 EX Works ;
 EXW
 Ticari işletmede teslim

 

Order Bill of Lading ;

Emre Yazılı Konşimento

Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento

Free Alongside Ship ;

FAS

Gemi doğrultusunda teslim

 

Free Carrier ;

FCA

Taşıyıcıya teslim

Free on Board ;

FOB

Gemi bordasında teslim

Irrevocable Letter of Credit ;

Gayrı Kabilî Rücu Akreditif

İthalatçının kararlaştırılan şartları tamamen yerine getirmesi üzerine, akreditif vadesinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edileceği veya ödeneceği konusunda kesin bir taahhüt içeren akreditif. Tarafların isteği ve onayı olmadan iptal edilemez ve hükümleri değiştirilemez.

Stand By Letters of Credit ; 

Garanti Akreditifi

Bir bankanın bir borcunun ödenmemesi veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine belli miktardaki bir parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektup.

Supervising Company ;

Gözetleme Şirketi

Malı ihracat çı veya alıcı adına ihraç veya ithal noktasında ağırlık,miktar ve kalite gibi konularda kontrol edip rapor veren tarafsız şirket.

 

Customs Duty ;

 

Gümrük Resmi

İthal edilecek mallardan gümrük giriş tarifesi cetvellerine göre alınan vergi.

 

Bill of Carriage ; 

Hamule Senedi

Nakliye veya Taşıma senedi de denir. Malı gönderenle nakleden,malın ne şekilde nakledileceğine, teslim ve tesellümüne mahsus esasları kapsayan senettir.

 

Air Freight ;

Hava Navlunu

Havayolu ile yük taşıma ücreti

Air Freight ;

İnsurance

Hava Taşıma Senedi

Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin

 

Airway Bill ;

Hava Taşıma Senedi

Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta

 

ISO 9000 Certificate ;

 

ISO 9000 Belgesi

ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesi,son ürünün kalitesinden çok ürün ve işletme yönetiminde,ürün tasarımında,kullanılan deney ve muayene yöntemlerinde,ürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol altında tutmak için gerekli organizasyon yapısında uygulanacak kılavuzları içeren bir toplam kalite güvencesi standardıdır.

 

Revocable Letter of Credit ;

 

Kabili Rücû Akreditif

Akreditif açan banka tarafından her an iptal edilen akreditiftir.

 

Bill of Lading (L/C) ;

 

Konşimento

Tren,uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.

 

London İnterbank Offered Rate ;

Libor

Londra para piyasasında yürütülen işlemlerde, birinci sınıf bankaların kullandığı kredilere uygulanan faiz oranlarını göstermektedir.

 

Cash on Delivery ;

Mal Karşılığı Ödeme

İhraç edilen malın bedelinin,malın ihracat çı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.

 

Manifesto Cargo ;

 

Mal Manifestosu

Kaptanın gemi ile taşıdığı yükün neden ibaret olduğunu gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılan bildiri.

 

Certificate of Origin ;

Menşe Şahadetnamesi

Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.

 

Correspondent Bank ;

 

Muhabir Banka

Akreditif işlemlerinde, ihracat çı ve ithalat çı arasında bağlantıyı sağlamakla görevli banka.

 

Fordwarding Agent ;

 

Nakliyat Acentası

Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi,genellikle nakliyat komisyoncusudur.

 

Freight Insurance ;

 

Nakliyat Sigortası

Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta

 

Transport Documents ;

 

Nakliye Vesaiki

Malın yüklenmek veya sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren vesika.

 

Freight ;

Navlun

Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan,eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.

 

Freight Invoice ;

 

Navlun Faturası

CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğinin doğrulamak için konşimento üzerine “navlunu ödenmiştir” kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında,malların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterilir.

 

Order ;

Ordino

Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere gemi acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.

 

Original Invoice ;

 

Orjinal Fatura

Gümrük işlemlerine,döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan ve ihracat çı tarafından düzenlenerek alıcıya gönderilen fatura. Bu faturalarda ayrıca satışın şekli ve ödeme koşulları da gösterilir.

 

Original Manifest ;

 

Orjinal Fatura

Hareket limanlarında her boşaltma limanı için ayrı ayrı düzenlenen ve hareket limanlarındaki gümrük memurları tarafından imza olunmuş şekilde boşaltım yapılacağı liman gümrüklerine ibraz olunan manifestolar.

 

Bill of Excange, Draft ;

 

Poliçe

Senet metninde poliçe kelimesi veya yabancı dilde karşılığı olan kelimeyi, belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız olarak havaleyi,ödeyecek olan muhatabın ad ve soyadını, keşide tarihi ve yerini, keşidecinin imzasını taşıyan senet.

 

Proforma İnvoice ;

Proforma Fatura

Alıcıya satılacak malın cinsi,kalitesi, tahmini fiyatı ve bedeli, satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşidir.

 

Re- export ;

Re Eksport

Diğer ülkelerden yurda ithal edilen malların daha sonra yurtdışına ihraç edilmesidir.

 

Pier to Pier ;

 

Rıhtımdan Rıhtıma (LCL / LCL)

Kargonun hazırlanması ve boşaltılması işlemi taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir. Her iki işlemde taşıyıcının tesislerinde yapılır.

 

Revolving Letter of Credit ;

 

Rotatif Akreditif

Verilen talimatta tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditiftir. Bu tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracat çıdan kısım kısım ithal edilen ithalat çı tarafından açılır.

 

Free Zone ;

Serbest Bölge

Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.

 

Pre-shipment Finance ;

 

Sevk Öncesi Finansman

İthalatçıdan siparişi alan ihracat çının,ihraç malı üretmek,satın almak veya göndermek için ihtiyaç duyduğu, işletme sermayesi özelliğinde olan bir finans türü.

 

Post-shipment Finance ;

Sevk Sonrası Finansman

Malların sevkiyle, ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.

 

Shipping Document ;

 

Sevk Vesaiki

Fatura, konşimento, koli listesi, menşe şehadetnamesi A – TR Belgesi, sigorta poliçesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracat çının bankası tarafından, şubesine veya ithalat çının ülkesindeki aracı bankaya gönderilip, sözkonusu bankanın ithalat çı poliçeyi ödediği veya kabul ettiği zaman teslim ettiği vesika.

 

Order ;

 

Sipariş

Bir malın satın alınması amacıyla ısmarlanması.

 

Barter ;

 

Takas

Takas iki ayrı ülkedeki ithalat çı ve ihracat çı firmalar arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan bir ticaret şekli.

 

Tariff Number ;

 

Tarife Numarası

Gümrük ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal grupları için saptanan numaralardır.

 

Conforming Bank ;

 

Teyid Eden Banka

Akreditif bedelinin amir banka tarafından ödenmediğinde kendisi tarafından ödeneceğini lehdara taahhüt eden banka.

 

Confirmed Letter of Credit ;

 

Teyitli Akreditif

Amir banka tarafından,sağlamlaştırma ve doğrulayıcı yönde kendi sorumluluk ve taahhütlerini de ekleyerek açılan akreditif.

 

Unconfirmed Letter of Credit ;

 

Teyitsiz Akreditif

Bu tür akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdara bildirmekle yetinir.

 

Commercial Invoice ;

Ticari Fatura

Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır

 

Transit Transport ;

Transit Taşıma

Çıkış ve varış noktaları bir akit taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında,diğer akit taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu veya eşya nakli.

 

Transit Trade ;

 

Transit Taşıma

Döviz tahsis edilerek veya edilmeksizin satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılması.

 

Documents ;

Vesaik

Ticarette kullanılan konşimento, poliçe, konsolosluk faturası, uzman raporu gibi çeşitli belgelere verilen isim.

 

Documents Against Acceptance (DA) ;

Vesaik Mukabili Kabul

İthalatçının malları alabilmesi için gerekli evrakların ancak ihracat çı tarafından keşide edilen poliçelerin kabulü karşılında teslimi

 

Cash Against Documents (CAD) ;

Vesaik Mukabili Ödeme

İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalat çının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakı yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalat çıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir

Nova Lojistik İletişim
Nova Lojistik WhatsApp
UA-195603873-1